Ordinul de protecție

În anul 2020 au fost emise peste 7000 de ordine de protecție victimelor violenței domestice însă, din punct de vedere statistic, majoritatea victimelor nu solicită niciodată sprijinul autorităților, continuând să locuiască împreună cu agresorul.

ordin de protectie

De ce sunt necesare ordinele de protecție?

Emiterea unui ordin de protecție este modalitatea prin care Statul înțelege să protejeze victimele violenței domestice. Am explicat într-un articol anterior (ce poate fi citit aici) despre ce reprezintă violența domestică și modalitatea în care aceasta se manifestă, excedând simpla agresiune fizică.

Prezentul articol prezintă procedura emiterii unui ordin de protecție și modalitatea concretă prin care victima violenței domestice poate beneficia de protecție din partea autorităților.

Cine poate solicita un ordin de protecție?

Ordinul de protecție nu se poate obține împotriva oricărui agresor ce manifestă un act de violență asupra unei persoane, ci exclusiv împotriva agresorilor ce exercită acte de violență domestică, aceștia fiind expres prevăzuți de legea nr. 217/2003.

Se poate obține un ordin de protecție împotriva, sau de către, următoarele categorii de persoane:

 • Ascendenții (părinți, bunici, străbunici) și descendenții (fii, fiice, nepoți, nepoate etc.)
 • Frați și surori;
 • Soți, soții și copii acestora (în ipoteza copiilor proveniți din altă relație);
 • Persoanele devenite rude prin adopție potrivit legii;
 • Fostul soț sau fosta soție;
 • Frații, părinții și copii din alte relații ai soțului sau soției ori a fostului soț sau fostei soții;
 • Persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți (concubinii);
 • Persoanele care au stabilit relații asemănătoare dintre părinți și copii, în ipoteza copiilor concubinilor;
 • Actuali sau foști parteneri, indiferent că aceștia au locuit sau nu cu agresorul;
 • Ascendenții și descendenții partenerului, frații și surorile acestora;
 • Tutorele sau altă persoană care exercită in fapt ori în drept drepturile fată de persoana copilului;
 • Reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijește persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepția celor care îndeplinesc aceste atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale;

Ordinul de protecție provizoriu

Ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, în scopul diminuării acestui risc.

În cazurile în care poliția este sesizată cu un caz de violență domestică, agenții de politie pot emite un ordin de protecție provizoriu, pentru o durată de 5 zile, dacă din situația de fapt rezultă că agresorul este un pericol pentru victimă.

Situația de fapt poate fi probată prin constatările directe ale polițistului,  consemnate într-un proces-verbal, consultarea bazelor de date specifice, declarațiile persoanelor implicate în actele de violență sau declarațiile martorilor, înregistrări video, audio sau fotografii, înscrisuri, mesaje text, postări social media.

În vederea verificării sesizărilor privind violența domestică polițiștii au dreptul de a pătrunde în locuința unei persoane fizice sau sediul unei persoane juridice, fără acordul acesteia și fără a necesita un mandat judiciar în acest sens, folosind inclusiv forța și mijloacele din dotare în acest sens, acțiuni ce pot fi înregistrate video.

Conținutul ordinului de protecție provizoriu

Prin ordinul de protecție provizoriu pot fi impuse mai multe obligații în sarcina agresorului, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent constatat de organele de poliție, respectiv:

 • Evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului;
 • Reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința comună, în condițiile evacuării agresorului;
 • Obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime fată de victimă, față de membrii familiei acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
 • Obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
 • Obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;

Obligarea agresorului de a purta un sistem electronic de supraveghere poate fi dispusă doar în condițiile în care față de acesta s-a luat măsura interdicției de a se apropia de victimă sau de familia acesteia, respectiv de locuința, locul de muncă sau instituția de învățământ frecventate de victimă.

De asemenea, în condițiile îndepărtării din locuință a agresorului, dacă acesta învederează că nu are un loc în care să meargă, va fi îndrumat de către poliție înspre locurile care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autoritățile administrației publice locale sau orice alt loc adecvat.

Ordinul de protecție provizoriu se comunică de îndată agresorului, victimei și Parchetului de pe lângă judecătoria competentă pe raza teritorială în care a fost emis în vederea confirmării.

Ordinul poate fi contestat în termen de maxim 48 de ore de la emiterea acestuia iar contestația se judecă în regim de urgență.

Ordinul de protecție judiciar

Persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe obligații sau interdicții.

Spre deosebire de ordinul de protecție provizoriu care urmărește îndepărtarea unei stări de pericol pentru viața sau integritatea fizică ori siguranța și libertatea victimei, ordinul de protecție, deși la rândul său provizoriu (neavând efecte definitive) urmărește să ofere victimei timpul necesar în vederea restabilirii echilibrului social și emoțional dar și în vederea efectuării demersurilor legale necesare.

Prin ordinul de protecție se pot dispune una sau mai multe dintre următoarele măsuri de protecție:

 • evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
 • reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;
 • limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
 • cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, și, după caz, a copiilor, într-un centru de asistență specializată;
 • obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia, ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
 • interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
 • obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
 • interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;
 • obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;
 • încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

De asemenea, instanța poate dispune luarea unei măsuri de control a respectării ordinului de protecție și pentru prevenirea încălcării acestuia, respectiv:

 • obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanță potrivit împrejurărilor, la secția de poliție competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecție;
 • obligarea agresorului de a da informații organului de poliție cu privire la noua locuință, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuința familiei;
 • verificări periodice și/sau spontane privind locul în care se află agresorul.

Procedura emiterii ordinului de protecție

Cererea pentru emiterea unui ordin de protecție este de competența judecătoriei de pe raza teritorială în care își are domiciliul sau reședința victima, și poate fi introdusă de către victimă personal, prin reprezentant, de către procuror, de către reprezentantul autorității competente cu atribuții în materia protecției victimelor violenței domestice sau reprezentantul oricăreia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.

De asemenea, cererea pentru emiterea unui ordin de protecție este scutită de taxă de timbru judiciar.

Cererea pentru emiterea unui ordin de protecție se judecă în cameră de consiliu, cu prezenta obligatorie a procurorului, asistența juridică fiind obligatorie atât pentru victimă cât și pentru agresor;

De asemenea, cererea este judecată de către instanța civilă, în regim de urgentă, nefiind necesara parcurgerea procedurii regularizării.

Deși în mod uzual ordinul de protecție se judecă cu citarea părților, în cazuri deosebite ce implică urgență, acesta poate fi emis fără citarea părților, în aceeași zi, avându-se în vedere exclusiv înscrisurile de la dosar.

Soluționarea cererilor se face în termen de maxim 72 de ore de la depunere, cu excepția cazului în care, anterior, s-a emis un ordin de protecție provizoriu, durata inițială pentru care acesta este dispus fiind prelungită, de drept, cu durata necesară îndeplinirii procedurii judiciare de emitere a ordinului de protecție, cu informarea agresorului despre acest fapt.

Ordinul de protecție este executoriu de drept, executarea fiind făcută fără somație sau alte formalități necesare.

Ordinul de protecție se poate emite pentru o perioadă de maxim 6 luni și este obligatoriu atât pentru agresor cât și pentru victimă.

Hotărârea prin care este emis ordinul de protecție este supusă  doar apelului ce poate fi formulat în 3 zile de la pronunțare dacă a fost dat cu citarea părților sau de la comunicare dacă a fost emis fără citarea acestora.

Apelul nu este de drept suspensiv de executare însă instanța de apel poate suspenda efectele ordinului de protecție prin plata unei cauțiuni a cărui cuantum este stabilit de către aceasta.

O copie a dispozitivului hotărârii prin care s-a admis cererea de emitere a ordinului de protecție se comunică, în maximum 5 ore de la momentul pronunțării hotărârii, structurilor Poliției Române în a căror rază teritorială se află locuința victimei și/sau a agresorului, precum și Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Încălcarea ordinului de protecție

Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute și dispuse prin ordinul de protecție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție provizoriu a oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Încetarea și modificarea ordinului de protecție

La expirarea duratei măsurilor de protecție, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecție, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecție, viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol.

Persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecție pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse.

Cererea de revocare se soluționează cu citarea părților și a unității de poliție care a pus în executare ordinul de protecție a cărui revocare se solicită.

Concluzii și recomandări

În cazurile de divorț dar și în cazul proceselor pentru obținerea custodiei minorilor, existența unui ordin de protecție poate juca un rol esențial, datorită faptului că acesta se judecă în regim de urgență și prin această procedură pot fi conservate probele primare ale violenței domestice.

Totodată, în lipsa presiunilor psihologice ale agresorului, obținerea custodiei minorilor sau finalizarea divorțului pot fi duse la bun sfârșit, evitând situațiile tensionate sau violențele progresive asupra victimei.

23 thoughts on “Ordinul de protecție”

 1. Buna seara,
  Am si eu o intrebare, am un prieten care a primit un ordin de restrictie de la sotia lui fiind acuzat ca a primit o palma de la acesta.(nu s-a intamplat asa, victima a mintit dar nu asta este problema) . a primit un ordin de restrictie prin care el nu are voie sa se apropie de ea la mai putin de 200 m , Intrebarea mea este: Daca persoana acuzata se afla intr-o institutie publica. sau supermarchet , etc , in afara perimetrului unde locuieste asa zisa victima si apare sotia in acel magazin. El ce trebuie sa faca? El spune ca trenuie sa paraseasca de urgenta aceea institutie. Eu am zis ca atat timp cat nu este in acel perimetru si el se afla primul acolo binenteles fiind si martori in aceea institutie nu trebuie sa plece ci sa-si rezolve problemele timp in care persoana vatamata asteapta si intra dupa parasirea institutiei de catre “agresor”. Nu are voie sa intre el dupa ea. Este adevarat? Astept un raspuns daca se poate. Multumesc frumos.

  Reply
  • Bună ziua,

   Pentru a încălca ordinul de protecție trebuie să existe o intenție directă de a se apropia de victimă. Obligația este, însă, reciprocă. Nici victima nu se poate apropia de agresor.

   Deci, în exemplul dat, dacă victima intră în același supermarchet, iar prietenul dvs. o observă, ar trebui să își continue liniștit cumpărăturile și când termină să plece. Însă, dacă ajuns la supermarket observă că persoana vătămată este deja acolo, nu ar trebui să intre în incinta.

   Reply
  • Bună ziua,

   Se poate “urgenta” în sensl că, dacă este vorba de un divorț fără minori iar dvs. faceți toate demersurile în mod corect încă din prima, acesta ar trebui să dureze în jur de 2 luni.

   Reply
 2. Buna ziua,va rog sa mi spuneti sotul meu are interdictie asupra mea psna pe 22.03.2023,am fc partajul la notariat el mi a platit sulta psna pe data de 03 .03 trebuie sa parasesc domocilul conjugal,intrebarea este,el poate sa se intoarca acasa inainte de termen?multumesc

  Reply
 3. Bună ziua

  Am primit un ordin protectie de 4 luni la data de 31 ianuarie 2023 de la fosta soție ca am amenințat-o și de la copil …

  Fosta sotie pleaca pe 1 februarie a doua zi după emiterea de către judecătorie al ordinului 4 luni în Danemarca lăsând copilul în grija mamei ei în apartamentul propietate personala eu și fosta soție.
  Bunica locuiește fără forme legale .
  Copilul în aceasta perioada scoala mia solicitat prezenta ca sunt foarte mari probleme de agresivitate cu colegi în februarie apoi martie mau informat cei de la scoala ca este apatic nu relaționează cu profesori și colegi
  În martie de 3 săptămâni a abandonat scoala numai merge …

  Am informat din februarie protectia copilului toate aceste aspecte inclusiv ca bunica nu are împuternicire acte asupra copilului
  Pe 3 martie a împlinit 14 ani nici buletinul nu a putut sa îl facă neavând împuternicire.

  Vineri protectia copilului la invitat cu bunica la sediu ptr consiliere și nu sa prezentat .
  Bunica a fost contacta și a declarat ca este depășită de aceasta situație și ca numai poate controla aceasta situație și numai poate sta cu el.
  A mai menționat ca mama nu revi e curând în tara decât peste 1 an având loc de munca în Danemarca.

  Pot solicita REVICARE al ordinului protectie doar la copil sa îl pot prelua ?
  Menționez ca am participat în aceste 2 luni jumătate la ședințe cadrul protecției copilului la pshiholog specializat în reintegrare familiara având raportul favorabil.
  Și inspectarea de caz protectia copilului mia menționat ca acest copil este abandonat din punctul lor de vedere și sunt singura persoana care ma interesez de el .

  Aștept un răspuns de la dv .

  Va mulțumesc

  Reply
 4. Bună ziua, poate sa facă și un adolescent (de aproape 17 ani) un ordin de resteictie pentru mama unei prietene , care ar da urme ca o urmărește pe strada sau ii vrea raul? ( arata ca o persoana care mi-ar face rau si posibil sa-mi denigreze numele fara sa ma cunoasca) (alti prieteni de ai ei spun ca este o persoana foarte ,,naspa” as putea spune ,aud mereu ,,Femeia aceea merge in sat sau in oraș cu 150 km/h cât limita e de 30 si era sa ma calce”- de asta ma mai tem )

  Reply
  • Bună ziua,

   Din punct de vedere legal un minor poate primi ordin de protecție împotriva mamei unei prietene dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

   Reply
 5. Buna ziua, daca nu a fost vorba de violenta domestica ci doar faptul ca detine o arma si sotia spune ca ar fi in pericol este posibil sa se puna ordin de interdictie ? Si in cazul in care cel ce are interdictie cum ar putea sa si ia de la locuința comuna un bun comun?

  Reply
 6. Bună dimineața dacă soțul lovește soția find cu 2 copii de fata neavând ca el nu a fost în stare sa facă nimic pentru familia lui soție muncitoare care incearca sa își tina familia lângă ea soțul find agresiv verbal și fizic ce ar fi mai bine sa puna interdicție sau ordin de protecție care este diferența din ordin de protecție și interdicția menționez ca ea nu vrea casa fie arestat mai ales ca ia făcut mult rauuu ar vrea totuși sa fie în libertate dar în liniște .Ca copii oarecum sa nu o judece de acest subiect

  Reply
 7. Buna ziua, mama mea se află într-o căsnicie unde violenta domestica continua de aproape 25 de ani. Aceasta include violență verbala, amenintari, manipulare si presiune psihologica dar agresiune fizica nu a fost decât asupra unuia dintre copii, iar acesta nu a facut plangere. Ce as putea face in acest caz ca minor (in cateva săptămâni devin major) dar fratele meu mai mic este inca minor. Abuzatorul deja ameninta cu moartea victima si incepe sa dea semne ca ar vrea sa o agreseze fizic. Ne gandeam sa cerem un ordin de protectie, ce schimbari ar putea face?

  Reply
 8. Bună ziua. În cazul meu, agresorul a încălcat ordinul de protecție de două ori, în aceeași zi,m-a agresat fizic ,cu martori și totuși este în libertate. Aviz victimelor. Fără un certificat medico-legal agresorul nu este arestat. Eu personal nu m-am simțit deloc protejată de către acest ordin. Ar trebui aplicată sancțiunea arestului înainte să se ajungă la violență fizică. În urma loviturilor primite, risc să-mi pierd auzul. De ce nu a fost arestat agresorul?

  Reply
 9. Bună ziua…sunt divorțată la notar cu o convenție în care scrie ca domiciliul minorului în vârstă de 4 ani este stabilit la mama…are dreptul sa îl ou oricând dorește și oricât…nu plătește pensie alimentară…cheltuielile se fac în mod egal…eu am cunoscut pe altcineva și el a început cu amenințări ca îmi ia băiatul ca nu îmi mai da voie să-l vad și multe alte lucruri…ma suna zilnic de pe alte numere…și ma terorizează psihic îmi este frica sa ies pe strada

  Reply
  • Bună ziua,

   Cel mai probabil deja v-am răspuns pe e-mail la mesaj. De asemenea, recomandăm să ne contactați pe e-mail, această modalitate asigurând atâț confidențialitatea cât și posibilitatea unei discuții reale referitor la problemele dvs juridice.

   [email protected]

   Reply

Leave a Comment