Chitanțele de mână, prin anii 90, erau principalele „contracte” translative de proprietate. Astfel, dacă voiai să  vinzi un imobil, cel mai probabil, în prezența a doi martori încheiai un act de mână cu cumpărătorul, acesta îți dădea banii și tu îi dădeai cheile imobilului. Acum, lucrurile sunt mult mai complcate.

chitanta mana

Care e problema?

Chitanțele de mână nu reprezintă acte de proprietate astfel că, în baza lor,  nu îți poți înscrie dreptul de proprietate în Cartea Funciară și, pe cale de consecință, nu îl  poți vinde imobilul mai departe, ai dificultăți în obținerea unor autorizații de la stat, nu poți face un testament ș.a.

Cu toate acestea există o modalitate prin care poți deveni proprietar cu acte în regulă, înscris în Cartea Funciară, chiar dacă ai doar o chitanță de mână.

Care e soluția?

Răspunsul scurt este „uzucapiunea extratabulară”.

Ce înseamnă asta?

Uzucapiunea (sau prescripția achizitivă) este modul prin care o persoană care exercită posesia asupra unui bun pe o perioadă întinsă de timp poate deveni proprietarul acestuia, câtă vreme posesia este neviciată.

Cum funcționează?

Poți invoca uzucapiunea pe cale de excepție dacă ești chemat în judecată pentru un imobil asupra căruia exerciți posesia. Asta presupune ca, în condițiile în care proprietarul „din acte” al bunului sau moștenitorii acestuia vor să își revendice bunul imobil, dar tu deja ai locuit pentru o perioadă întinsă de timp, poți invoca uzucapiunea și astfel cererea de revendicare va fi respinsă.

Dacă știi cine este proprietarul înscris în cartea funciară sau moștenitorii acestuia, îi poți chema tu în judecată într-o acțiune privind uzucapiunea și, astfel, sa îi obligi să îți recunoască dreptul de proprietate dobândit asupra imobilului posedat pentru o perioadă lungă de timp.

Ulterior, hotărârea instanței poate fi înscrisă în cartea funciară și, astfel devii proprietar în deplinătatea atribuțiilor.

 

Dar ce se întâmplă când nu cunoaștem vechiul proprietar?

Răspunsul diferă în funcție de reglementările aplicabile, respectiv dacă posesia a început după intrarea în vigoare a noului cod sau anterior, respectiv înainte de 01.02.2011.

 

Procedura pe vechiul cod (Decretul 115/1938)

În textului legal (art. 28) cel care a posedat un bun imobil  în condițiile legii timp de 20 de ani poate solicita înscrierea dreptului uzucapat în cartea funciară, dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • Propritarul înscris în Cartea Funciară a decedat;
 • Există o declarație de renunțare la proprietate, înscrisă în Cartea Funciară;

 

Procedura este următoarea:

 • Instanța competentă este cea din circumscripția în căreia se află imobilul;
 • Judecătoria va emite o somație care se va afișa la sediul acesteia, la primăria comunei unde se afla imobilul și într-unul din ziarele din Capitală, formalități constate printr-un proces verbal;
 • În urma somației, persoanele care vor să se opună uzucapiunii (spre exemplu, moștenitorii fostului proprietar) o pot face în termen de o lună, în caz contrar, instanța urmând să înceapă judecarea cauzei.
 • Dacă nu există opoziție din partea nimănui, instanța va judeca în procedura specială, în cameră de consiliu;
 • Dacă există opoziție, instanța va judeca după procedura comună;

 

Procedura pe Noul Cod

Din fericire, procedura în Codul civil actual și procedura specială din Codul de procedură civilă actual sunt mult mai bine definite.

În textului legal (art. 930 Cod Civil) cel care a posedat un bun imobil  în condițiile legii timp de 10 de ani poate solicita înscrierea dreptului uzucapat în cartea funciară, dacă este îndeplinita una din următoarele condiții:

 • Proprietarul înscris în Cartea Funciară a decedat sau și-a încetat existența;
 • A fost înscrisă în Cartea Funciară declarația de renunțare la proprietate;
 • Imobilul nu este înscris în nicio Cartea funciară;

 

Procedura (art. 1050-1053 din Codul de procedură civilă) este următoarea:

 • Instanța competentă este cea din circumscripția căreia se află bunul imobil;
 • Reclamantul va arăta în cerere:
  • data de la care posedă imobilul;
  • temeiul uzucapiunii;
  • dacă imobilul este sau nu înscris în Cartea funciară;
  • numele vechiului proprietar sau a succesorului, dacă îl cunoaște;
 • La cerere se vor anexa:
  • un certificat eliberat de serviciul de evidență a persoanelor, prin care se atestă faptul că  titularul dreptului înscris în cartea funciară este decedat, precum și data decesului sau, după caz, un certificat emis de autoritatea competentă, care atestă faptul că persoana juridică titulară a dreptului înscris în cartea funciară și-a încetat existența;
  • un certificat eliberat de Camera Notarilor Publici, din care să rezulte faptul dacă moștenirea titularului înscris în cartea funciară a fost sau nu dezbătută, iar în caz afirmativ, care sunt persoanele care au cules moștenirea respectivă;
  • un certificat eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că acesta nu face parte din domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale;
  • certificatul de rol fiscal, dacă este cazul;
  • înscrisul constatator al actului juridic pe care solicitantul și-a întemeiat posesia, atunci când este cazul (în cazul nostru, chitanța de mână);
  • documentația tehnică cadastrală a imobilului, realizată, pe cheltuiala celui interesat, de o persoană fizică sau juridică autorizată, potrivit legii;
  • extrasul de carte funciară pentru informare, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară ori a înscrierii declarației de renunțare la proprietate, precum și a faptului dacă imobilul este sau nu grevat de sarcini, eliberat de biroul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară; în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară în folosul altei persoane și nici grevat de sarcini, un certificat emis de același birou, care atestă acest fapt, inclusiv faptul că nu a fost alocat un număr cadastral pentru înscrierea imobilului;
  • lista cuprinzând numele, prenumele și domiciliul a cel puțin 2 martori.
 • După depunerea cererii, instanța dispune citarea titularului înscris în Cartea Funciară sau a moștenitorilor acestuia;
 • Dacă nici fostul proprietar și nici moștenitorii nu sunt cunoscuți, se va afișa o somație la sediul instanței, al primăriei, al biroului teritorial de cadastru în raza căruia se află imobilul și publicarea în două ziare de largă răspândire, dintre care cel puțin unul cu circulație națională, formalitate cuprinsă într-un proces verbal
 • Pe o perioadă de 6 luni, persoanele interesate pot face opoziție. Dacă există o astfel de opoziție, cauza se judecă în procedura normală, contradictorie;
 • Dacă nu s-a făcut opoziție la cererea de uzucapiune, instanța se va pronunța în cameră de consiliu după ascultarea martorilor și a reclamantului;

Concluzia?

Dacă ai o chitanță de mână sau un alt titlu care nu poate fi înscris în Cartea funciară sau, dacă nu ai niciun titlu de proprietate, dar vrei să devii proprietar în și să dispui de bunul tău, poți oricând să soliciți instanței pronunțarea unei hotărâri prin care să îți recunoască dreptul de proprietar.